วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เวลา: 14.00 – 15.00 น.

สถานที่: ควอเทียร์ แกลอรี่ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

การนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับ “ประเทศไทยในปี 2050 และการเตรียมรับมือกับอนาคต” โดยนักศึกษา 3 ทีม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวคิด : ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น แต่วิถีชีวิตของเรายังคงมีให้เห็น และถูกอนุรักษ์ไว้ ไม่แปรผันตามกาลเวลาและเทคโนโลยี โดยเมืองจะถูกแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ คือ พื้นที่สำหรับดำรงชีวิต พื้นที่สีเขียว และพื้นที่อุตสาหกรรม

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนวคิด: ความเหลื่อมล้ำในสังคม – ความเป็นเมือง – คนอัจฉริยะ

3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนวคิด: เมืองในโลกอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับปัญหามลพิษในอากาศ