Shell Graduate Programme

ในส่วนงานองค์กรของ Shell Graduate Programme คุณจะได้สัมผัสกับโครงการพัฒนาระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคุณจะได้หมุนเวียนงาน 2 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้ทำงานจริงในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานที่ให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้เซลล์ดำเนินการในฐานะธุรกิจระดับโลกที่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล คุณจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจริงที่กำหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากรของเชลล์ ในขณะเดียวกันก็จะได้พัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งในผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงของเรา

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

อาชีพในส่วนงานทรัพยากรบุคคลของเชลล์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชอบการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ให้การสนับสนุนองค์กรและบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดและส่งมอบโปรแกรมการพัฒนาทีมงาน คุณอาจเป็นผู้นำในโครงการวางแผนบุคลากร กำหนดค่าตอบแทนและเทียบสมรรถนะ ออกแบบและใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือส่งเสริมความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากมีทั้งตำแหน่งพนักงานทั่วไปและพนักงานผู้เชี่ยวชาญ งานทรัพยากรบุคคลของเราจะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสธุรกิจด้านต่าง ๆ ทดลองบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเริ่มต้นการทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนใดของบริษัทก็ตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานหมุนเวียนงานจะทำให้คุณได้สัมผัสกับบทบาทหน้าที่อันหลากหลายในส่วนงานทรัพยากรบุคคล และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอาชีพของคุณจะเติบโตไปในทิศทางใด บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่:

 • นักสรรหาผู้สำเร็จการศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
 • ผู้บริหารงานลูกค้าด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ที่ปรึกษาด้านนโยบาย

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
 • ที่ปรึกษาด้านบุคลากรมากความสามารถ
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้

คุณอาจมีโอกาสทำงานด้านต่าง ๆ เช่น:

 • การดึงดูดและการสรรหาบุคลากร
 • การพัฒนาคนและทีมงาน
 • การสนับสนุนองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นักแก้ปัญหาที่จะชอบความหลากหลายของความรับผิดชอบที่ท้าทาย เช่น:

 • การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
 • การบริหารความสัมพันธ์ของพนักงาน
 • การสร้างวัฒนธรรมของผลการปฏิบัติงาน

 • การดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปลูกฝังหลักปฏิบัติด้าน D&I ที่เข้มงวด
 • การบริหารจัดการคนเก่งผ่านการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
 • การปลูกฝังหลักปฏิบัติเรื่องความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่ง

โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนา

ในโครงการ Shell Graduate Programme คุณจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและประสิทธิภาพขององค์กร และภาพรวมของกระบวนการที่สำคัญของส่วนงานทรัพยากรบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการสร้างอาชีพในสาขาทรัพยากรบุคคลกับเชลล์จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และได้รับทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการฝึกสอน การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ และการให้คำชี้แนะ

เริ่มงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณที่นี่