Shell Graduate Programme

เมื่อเข้าร่วมกับโครงการ Shell Graduate programme ด้านเทคนิค คุณจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นแบบแผนในด้านเทคนิคระยะเวลา 2-3 ปี คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกระบวนการและการกำกับดูแลองค์กรของเชลล์ และค้นพบว่าคุณจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร โดยเรียนรู้ระหว่างการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพและความปลอดภัยที่มีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม (HSSE) ของเราตั้งแต่วันแรก เครือข่ายสนับสนุนของเราจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางที่จำเป็นต่อการเติมเต็มศักยภาพของคุณด้วย

สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security and Environment - HSSE)

HSSE มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานด้านเทคนิคของเชลล์อย่างมาก ในฐานะส่วนหนึ่งของทีม คุณจะมีส่วนในการสนับสนุนเป้าหมายของเราเกี่ยวกับการสร้างอนาคตพลังงานของโลกที่มีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น นโยบาย HSSE ของเราเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเป้าหมายในการผลิตพลังงานที่สะอาด การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเรา การใช้มาตรฐานที่เข้มงวดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียด การทำงานเป็นทีม และความหลงใหลในนวัตกรรม ซึ่งผู้ที่ต้องการสร้างรากฐานที่มั่นคงในอาชีพดังกล่าวจะได้คุณค่าที่ปลายทางอย่างแน่นอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณจะได้สัมผัสการทำงานบทบาทเกี่ยวกับ HSSE เช่น วิศวกรด้านความปลอดภัยทางเทคนิค ที่ปรึกษา HSE ด้านอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบ ทั้งยังจะได้เป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเชลล์ทั้งหมดที่มีอยู่ คุณจะพบว่าตัวเองจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น:

  • การปลูกฝังความปลอดภัยไว้ในธุรกิจของเชลล์ทุก ๆ ด้าน
  • การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านระบบนิเวศ
  • การตอบสนองความต้องการและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา

ระหว่างอยู่โครงการ คุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับขีดความสามารถหลักที่สำคัญและจำเป็นต่ออาชีพด้าน HSSE การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการให้คำชี้แนะและการฝึกสอนอย่างทุ่มเท จะช่วยดึงทักษะความเป็นผู้นำในตัวคุณออกมา และช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคของคุณอีกด้วย เราอยากให้คุณได้พัฒนาตนเองจากการเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีพรสวรรค์ จนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นของเชลล์

ช่วยสร้างอนาคตด้านพลังงาน