Shell Graduate Programme

เมื่อเข้ามาในธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ Shell Graduate Programme คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมแบบอิงตามความสามารถระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับการทำงานใน 2 บทบาท ซึ่งแต่ละบทบาทมีระยะเวลานาน 18 เดือน เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ระดับโลกของเชลล์จะให้คำแนะนำที่ประเมินค่าไม่ได้กับคุณซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวในห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการของเรา คุณจะค้นพบจุดแข็งของตัวเองในสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณได้ คุณจะได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้า นอกจากนี้เรายังสนับสนุนคุณในการพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจและช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในการช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกในอนาคต

Downstream Supply Chain

อาชีพใน Downstream Supply Chain ของเชลล์มอบโอกาสในการสร้างมูลค่าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใฝ่รู้ได้สัมผัสกับธุรกิจหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เชลล์ได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรสูงสุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ในฐานะบัณฑิตในธุรกิจ Downstream Supply Chain คุณจะสามารถพัฒนาทักษะเชิงพาณิชย์ของคุณผ่านการสัมผัสกับบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายในธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งอาจรวมถึง: 

 • นักวิเคราะห์การจัดจำหน่าย
 • นักวิเคราะห์โลจิสติกส์
 • นักวางแผนวัตถุดิบ
 • นักวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
 • นักวางแผนการผลิต
 • นักวิเคราะห์อุปทาน

คุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้แก่:

 • การวางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
 • การระบุโอกาสในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การเจรจาต่อรองทำสัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • การตรวจสอบติดตามความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

การฝึกอบรมและการพัฒนา

คุณจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐศาสตร์โรงกลั่น การบริหารความเสี่ยงของราคาในตลาดน้ำมัน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ เพื่อเสริมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของคุณ คุณจะได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาขาความเชี่ยวชาญของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึง การเจรจาต่อรอง เศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน หรือความเป็นผู้นำ ตลอดโปรแกรม Shell Graduate Programme คุณจะได้รับการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับคุณในการกำหนดทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนาของคุณได้

ต่อยอดทักษะทางการค้าของคุณ