สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะของนักเทคโนโลยีการผลิตครอบคลุมการสร้างแบบจำลองและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเข้าและออกของหลุมขุดเจาะ การออกแบบแนวคิดหลุมขุดเจาะและการปรับแต่งหลุม การออกแบบอินเตอร์เฟซหลุมขุดเจาะ/แหล่งน้ำมัน (รวมถึงการจัดการทราย) การบริหารจัดการหลุมขุดเจาะ แหล่งน้ำมัน และสถานที่ปฏิบัติงาน (รวมถึงการสร้างแบบจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต) และการบริหารจัดการความสมบูรณ์ของหลุมขุดเจาะ (รวมถึงข้อกำหนดช่วงตัวแปรในการดำิเนินงานของหลุมขุดเจาะ) ขอบเขตงานของนักเทคโนโลยีการผลิตนั้นมีตั้งแต่โช้กผิวทรายไปจนถึงโช้กพื้นผิว นักเทคโนโลยีการผลิตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ซึ่งควรเข้าใจวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ได้จากหลุมขุดเจาะที่มีอยู่ ตลอดจนผลกระทบของการตัดสินใจตกแต่งและปรับเปลี่ยนหลุมต่อความสามารถในการผลิตตลอดอายุขัยของหลุมขุดเจาะ

นักเทคโนโลยีการผลิตเป็นศูนย์กลางของธุรกิจผลิตน้ำมันและก๊าซของเชลล์ ทั่วโลก วิศวกรของเราทำงานในฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซเป็นประจำทุกวันในแหล่งน้ำมัน ณ หน่วยปฏิบัติการของเราไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังทำงานอยู่ในทีมจัดทำแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากแหล่งน้ำมันและก๊าซในอนาคตของเรา รวมถึงการทดสอบและเริ่มต้นโครงการพัฒนาน้ำมันและก๊าซใหม่ของเรา

พบกับหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลด้านเทคโนโลยีการผลิต

David Carpenter เป็นหัวหน้าสาขาวิชาชีพสากลและประจำอยู่ที่เมืองฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกว่า 700 คนภายในสาขาเทคโนโลยีการผลิตทำงานส่งผลต่อธุรกิจของเราโดยตรง โดยใช้ทักษะของเรามาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่ได้จากหลุมขุดเจาะระหว่างขั้นตอนการออกแบบแรกเริ่มที่ดีกว่าเดิมหรือในระหว่างขั้นตอนการผลิต นักเทคโนโลยีการผลิตจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรอายุขัยของแหล่งน้ำมัน ตั้งแต่การป้อนข้อมูลแนวความคิดทางวิศวกรรมผ่านการออกแบบ การสร้าง การทดสอบการทำงานของระบบ การดำเนินการ และการสละหลุม

นักเทคโนโลยีการผลิตเป็นเสมือนแมงมุมที่อยู่บนใยแมงมุม ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับกับสาขาอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตแบบบูรณาการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดจากแหล่งน้ำมันของเรา ขอบเขตเฉพาะของความเชี่ยวชาญของเรานั้นเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการผลิต (การไหลเข้าและไหลออก) ของหลุมขุดเจาะ และความสมบูรณ์ทางเทคนิค เราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเทคโนโลยีการผลิตจะมีบทบาทสำคัญต่อการผลิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ วัน!”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค้นหางานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำรวจโอกาสทางอาชีพและเรียนรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างร่วมกับเชลล์ได้อย่างไร

เหตุใดจึงควรเลือกเชลล์

เข้าร่วมกับทีมล้ำสมัยที่สมาชิกทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า