ประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม “ลุ้นเติมน้ำมันฟรีกับเชลล์การ์ด”

จำนวน 50 รางวัล โดยหนึ่งรางวัลประกอบด้วยบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) จำนวน 2 ใบ รวมมูลค่า 2,000 บาท (สองพันบาท) ต่อหนึ่งรางวัล

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

พนักงานของสมาชิกบัตรเชลล์การ์ด* (“สมาชิก”) สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับโครงการ “ลุ้นเติมน้ำมันฟรีกับเชลล์การ์ด” โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“อีเมล์”) ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของสมาชิกแต่ละท่านตามที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อเชิญให้พนักงานของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ http://www.shell.co.th/th/products-services/on-the-road ซึ่งพนักงานของสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องคลิกเข้าไป กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งชื่อนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกบัตรเชลล์การ์ด และตอบแบบสอบถามที่จะปรากฏขึ้น โดยสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ตามกติกาการร่วมกิจกรรม และรายละเอียดของรางวัลที่จะระบุไว้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ใน Shell Card Newsletter และเว็บไซต์ www.shellcardonline.shell.com

หมายเหตุ

1) * ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นพนักงานของนิติบุคคลซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกบัตรเชลล์การ์ดเท่านั้น

2) พนักงานของสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยหนึ่งครั้งของการเข้าไปกรอกข้อมูลและแบบสอบถามจะถือเป็นหนึ่งฉลากที่บริษัทฯ จะนำมาจับรางวัล

3) หนึ่งรางวัลประกอบด้วยบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) จำนวน 2 ใบ ให้แก่พนักงานที่ร่วมรายการจำนวน 1 ใบ และให้แก่นิติบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเชลล์การ์ดจำนวน 1 ใบ

4) พนักงานที่ร่วมรายการ และนิติบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเชลล์การ์ด มีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดรายการ ฉะนั้นพนักงานหรือสมาชิกที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากรายการนี้ไปแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากรายการนี้อีก

ลำดับ ผู้โชคดี เบอร์โทร
1 บุชย์ จิระปัทมะ 08199132XX
2 ANGKANA SRISAKAM. 0251684XX
3 นงนุช วงศ์อติลักษณ์ 08161217XX
4 ยุวดี  0268383XX
5 รุจินันท์ ระเมาะ 08996928XX
6 MONTHICHA PHUNPHOEM 08509039XX
7 กฤติกร บุตรรุ่งโรจน์ 08192131XX
8 Kanyakorn Semboonlaw 08652560XX
9 สุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย 08135969XX
10 บจก.ชัยธวัช เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น 0231915XX
11 กิรพร บุตรศรี 08978431XX
12 นายสุพัฒน์ชัย พรสิริพัชร์ 0388223XX
13 จิรสุดา แซ่ตั้ง 0238172XX
14 มาลีกานต์ ฉัตรกิจอนันต์ 08185021XX
15 นางสาวพัชญ์สิตา อริยะกุล 08063678XX
16 KETPISUT BUNMAREE. 0229400XX
17 จำลอง กวยคำ 08770129XX
18 เกษมศรี ไขปัญญา 08687995XX
19 อรอุมา ทูคำมี 08168413XX
20 Surasak Mandaeng 08524799XX
21 ชุติมา 08548737XX
22 อัญธิชา เหมดี 03857170XX
23 Laddawan Tongsomboondee 08470799XX
24 พชรกร วังแจ่ม 08825205XX
25 นฤมล แซ่โป่ว 0245039XX
26 suwan 0267398XX
27 เมธาวินี จิรัฐิติกาลโชติ 08188737XX
28 Thaweesak Sandee 0389506XX
29 วิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์ 08155686XX
30 ปวีณา ถนอมปกรณ์ 0268937XX
31 ณัฐชนนท์ พรมศรีใหม่ 08913988XX
32 อุพันธ์ทิพย์ ลี้กำจร 0223726XX
33 อัมพร แจ้งเสถียรสุข 0267044XX
34 ณัฐณิชา มะสกุล 08967797XX
35 นายชนินทร์ รอดรักษ์ 0233932XX
36 ดรรชนี คุณาวิชยานนท์ 09088013XX
37 จารุรัฐ ปิงคลาศัย 08629944XX
38 ชัยพร ปิยสุรประทีป 08163765XX
39 นริศรา ดาวช่วย 08194067XX
40 พร้อมพร หวังทวีไพบูลย์ 0226630XX
41 Piraya Petsung 08918018XX
42 สุวิมล กิจทวีผล 0263754XX
43 นางรุจิรัตน์ แก้วตา 08945125XX
44 สมจิตต์ แซ่โอ้ว 08912765XX
45 รวิสรา วิสุทธิพงษ์ 08949722XX
46 พัชรี แสงฉัตรสุวรรณ 0221674XX
47 Piyakarn Sirintarapan 0266238XX
48 พิมล ตั้งใจทวีลาภ 08173251XX
49 พิมพิกา สิทธิบุ่น 08180899XX
50 CHUSAK SITTISUNTORN 08181441XX

การจับรางวัลและประกาศรางวัล

3.1.  บริษัทฯ จะนำฉลากที่มีชื่อ-นามสกุลพนักงานผู้ร่วมรายการมาจับรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 50 รายชื่อ และรายชื่อผู้โชคดีสำรองจำนวน 70 รายชื่อ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3.2.  บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ผ่านทาง (1) เว็บไซต์ www.shellcardonline.shell.com  และ (2) สื่อประชาสัมพันธ์ Shell Card Newsletter

3.3.  บริษัทฯ จะส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกบัตรเชลล์การ์ด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

3.4.  บริษัทฯ สงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป หากผู้โชคดีไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้อ 4.2 เพื่อรับรางวัล หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ