สิทธิประโยชน์

ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 วัน 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกัน

  1. ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ* ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 สามารถขอรับสิทธิ์การรับประกันภัยอุบัติเหตุ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5413 (จ.-ศ. 08.00-17.00น.) พร้อมระบุรหัสบนป้ายห้อย ที่ได้รับจากศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ หรือร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ
  2. สามารถระบุช่วงเวลาขอรับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลา 10 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 โดยลูกค้าต้องโทรเพื่อขอรับสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้น
  3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากยานพาหนะที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรุณาแจ้งรายละเอียดยานพาหนะ เช่น ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขเครื่อง หรือหมายเลขตัวถัง)

ข้อยกเว้น 

อุบัติเหตุขณะผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา การแท้งลูก การได้รับเชื้อโรคปรสิตจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ การใช้ยานพาหนะเพื่อประกอบอาชญากรรม การแข่งขันด้วยความเร็ว หรือเพื่อการเช่า การฆ่าตัวตาย

ผลประโยชน์
เสียชีวิต  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียอวัยวะ สายตา 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล  10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย 

100,000 บาท

หมายเหตุ

ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์