Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

สามารถใช้ได้ในสถานีบริการทั่วประเทศ - ด้วยเครือข่าย Truck-Friendly ของเรา

บัตรเชลล์คาร์ด สามารถใช้ได้ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์มากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยสถานีบริการของเรา จะอยู่ในเส้นทางขนส่งหลักและบริเวณจุดศูนย์กลางของการขนส่งซึ่งตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญ

บริการเชลล์คาร์ด ออนไลน์

บริหารและควบคุมบัญชีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบออนไลน์ คุณสามารถ ที่จะตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัตร พร้อมทั้งออกแบบ Reportได้ตามที่ต้องการ

การควบคุมความปลอดภัย

สามารถกำหนดได้ว่าคนขับรถจะสามารถใช้บัตรซื้ออะไรได้บ้าง อีกทั้งสามารถควบคุมรายจ่ายอื่นๆได้ตามที่ต้องการ