Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้:

  • ตรวจดูข้อมูลรายงานการใช้จ่ายของคุณ(สำหรับ 12  เดือนที่ผ่านมา) พร้อมทั้งรายละเอียดการใช้งาน
  • ออกแบบและสร้างรายงานโดยระบุวันที่ต้องการ cost centres  หรือ ชนิดของคาร์ดได้ด้วย
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากเรา เมื่อเกิดเหตุการที่ผิดปกติขึ้น
  • ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันได้ โดยไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือน
  • ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลหลายระดับ ด้วยระบบผู้ใช้งานที่หลากหลาย (User)

เชลล์คาร์ดออนไลน์