Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

1. เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์

2. ผลตอบแทนคุ้มค่า

3. มีโอกาสขยายธุรกิจอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านล้างรถ เป็นต้น

4. มีฐานลูกค้าประจำทั้งรถส่วนตัว และรถธุรกิจ

5. มีโอกาสขยายสาขา

6. มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ

7. มีระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

8. มีการจัดอบรมเจ้าของธุรกิจและพนักงานอย่างเป็นประจำ

9. มีกิจกรรมส่งเสิรมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

10. มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศระดับโลก

11. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

12. มีการรับประกันคุณภาพน้ำมัน