Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

รายละเอียดรายการ “ลุ้นเติมน้ามัน ฟรี! 300 บาท ทุกเดือน เดือนละ 200 รางวัล”

1. กติกาการร่วมลุ้นโชค

เมื่อผู้บริโภคมาใช้บริการเติมน้ามันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เชลล์” ทุกชนิดและบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง รวมทั้งร้านสะดวกซื้อซีเล็คภายในสถานีที่ร่วมรายการทุก 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชคกับโครงการ “เสียงสะท้อนของลูกค้า” โดยการตอบแบบสอบถามผ่านทาง www.shell.co.th/survey กรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail แ ทางบริษัทฯจะพิมพ์รายชื่อออกมาเป็นชิ้นส่วน แล้วนามาจับรางวัลหาผู้โชคดี (1 แบบสอบถาม ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการแต่ละรายไป)

หมายเหตุ ผู้บริโภคสามารถส่งแบบสอบถามได้ไม่จากัดจานวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวในการจับรางวัลแต่ละครั้ง

2. รายละเอียดของรางวัล

บัตรกานัลเติมน้ามันเชลล์ รางวัลละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จานวน 200 รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการ 600 รางวัล รวมมูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3. การจับรางวัลและประกาศรางวัล

3.1 จับรางวัลผู้โชคดี ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3.2 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง

(1) เว็บไซต์ www.shell.co.th

(2) ติดประกาศที่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวง คลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3.3 รายละเอียดการจับรางวัลและประกาศรางวัล

VOC Lucky Draw
ครั้งที่ หมดเขตส่งแบบสอบถาม วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศรางวัล ของรางวัล
1 8/21/2557
8/22/2557 8/29/2557 บัตรกานัลเติมน้ามันเชลล์ มูลค่า 300 บาท
2 9/21/2557 9/22/2557 9/29/2557 บัตรกานัลเติมน้ามันเชลล์ มูลค่า 300 บาท
3 9/30/2557 10/22/2557 10/29/2557 บัตรกานัลเติมน้ามันเชลล์ มูลค่า 300 บาท

3.4 แบบสอบถามที่ผู้บริโภคตอบ ถือเป็น 1 ชิ้นส่วนในการจับรางวัล และบริษัทจะนาชิ้นส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดจากการจับรางวัลแต่ละครั้งมารวมกันเพื่อจับรางวัลในครั้งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรายการ

3.5 บริษัทฯ จะดาเนินการจับรายชื่อผู้โชคดี และรายชื่อผู้โชคดีรางวัลสารอง 10 รายชื่อ ทุกครั้งที่มีการจับ

รางวัลตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.3

3.6 บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการรับของรางวัล และจะจัดส่งของรางวัล ผ่าน ทางไปรษณีย์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศ รายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสารองรายถัดไป

4. กติกาการรับรางวัล

4.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชาระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

4.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชาระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการจับ

รางวัล เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย เพื่อเป็นสาธารณะกุศล ในกรณี

ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

(2) ผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล

4.4 พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดาเนินงานสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจากัด

และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด

รายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ และลูกค้าที่ใช้เชลล์การ์ด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

4.6 คณะกรรมการตัดสิน และสักขีพยานประกอบด้วย

(1) ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด

(2) ผู้แทนจากสื่อมวลชน

4.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

4.8 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.10 วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมแสดงความคิดเห็นสาหรับการมาใช้

บริการที่สถานีบริการของบริษัทฯ โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติ ตามกติกา

เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดาเนินการอื่นใดอันผิดกฏหมาย