Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ภายในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ใช้ในรถยนต์ รถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่

ภายในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กทั่วไปที่ต้องการพลังงานน้อยกว่าและรถสกูตเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เลื่อยยนต์ และเจ็ตสกี

Page Tools