Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ระยะเวลาความคุ้มครองในกรรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559

สิทธิประโยชน์: ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 วัน (รายละเอียดของความคุ้มครองตามระบุไว้ในเอกสารด้านล่าง)

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ* ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 สามารถขอรับสิทธิ์การรับประกันภัยอุบัติเหตุ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5413 (จ.-ศ. 08.00-17.00น.) พร้อมระบุรหัสบนป้ายห้อย ที่ได้รับจากศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ หรือร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ
  • สามารถระบุช่วงเวลาขอรับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลา 10 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559 โดยลูกค้าต้องโทรเพื่อขอรับสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้น
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ

  1. เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ อัลตร้า 10W-40 ขนาด 1 ลิตร
  2. เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 10W-40 ขนาด 1 ลิตร
  3. เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 scooter 10W-40 ขนาด 0.8 ลิตร

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากยานพาหนะที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรุณาแจ้งรายละเอียดยานพาหนะ เช่น ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขเครื่อง หรือหมายเลขตัวถัง)

ข้อยกเว้น

อุบัติเหตุขณะผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา การแท้งลูก การได้รับเชื้อโรคปรสิตจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ การใช้ยานพาหนะเพื่อประกอบอาชญากรรม การแข่งขันด้วยความเร็ว หรือเพื่อการเช่า การฆ่าตัวตาย

ผลประโยชน์

  1. เสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. สูญเสียอวัยวะ สายตา 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  4. ค่ารักษาพยาบาล 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

Page Tools