Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ* สามารถร่วมกิจกรรมโดยพิมพ์รหัสที่ปรากฏบนสติกเกอร์โปรโมรชั่นข้างกระป๋อง และส่ง SMS มาที่หมายเลข 4520000 จำกัดสิทธิ์ในการส่ง SMS ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสโปรโมชั่น ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้

 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ อัลตร้า ขนาด 1 ลิตร
 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 ขนาด 1 ลิตร
 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 Scooter 4-AT ขนาด 0.8 ลิตร
 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX5 Scooter 4-AT ขนาด 0.8 ลิตร
 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX5 ขนาด 0.8 ลิตร และ 1 ลิตร   
 • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX3 ขนาด 0.8 ลิตร และ 1 ลิตร

ประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ "ลุ้นโชคกับเชลล์ แอ๊ดว้านซ์" รางวัลแพคเกจวีไอพีเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ เอเชีย ทาเล้นท์ คัพ จำนวน 2 รางวัล รางวัล 100,000 บาท ได้แก่

 1. คุณสุนทรี ใจสุข เบอร์โทรศัพท์: 082-782-73xx รหัสสติ๊กเกอร์: V320404
 2. คุณศศิน ศิลพรกรกุล เบอร์โทรศัพท์: 092-019-43xx รหัสสติ๊กเกอร์:V073067               

ประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ “ลุ้นโชคกับเชลล์ แอ๊ดว้านซ์” รางวัลโทรทัศน์ซัมซุง LED ขนาด 40 นิ้ว รวม 20 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 418,000 บาท ได้แก่

 1. คุณธีรเจต จิระวิณิจ   เบอร์โทรศัพท์:  082-613-36xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V250755
 2. คุณสาคร คำทา     เบอร์โทรศัพท์:  081-920-12xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V106998
 3. คุณกฤชณัท นาคมงคล   เบอร์โทรศัพท์:  087-975-98xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V582053
 4. คุณมนตรี ศรีเจริญศักดิ์   เบอร์โทรศัพท์:  095-675-39xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V414196
 5. คุณยุทธศาสตร์ พลราชม   เบอร์โทรศัพท์:  084-435-68xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V431033
 6. คุณเฉลิมวุธ จรรยาธรรม   เบอร์โทรศัพท์:  087-407-34xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V161957
 7. คุณวัลลภ นุ้ยเย็น    เบอร์โทรศัพท์:  087-577-24xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V179385
 8. คุณธนกฤต ขะจ๋อม   เบอร์โทรศัพท์:  089-955-25xx รหัสสติ๊กเกอร์: V199699
 9. คุณเรืองศิลป์ หาไธสง   เบอร์โทรศัพท์:  089-997-23xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V069164                       
 10. คุณอดุลย์ พลพันธ์   เบอร์โทรศัพท์:  089-997-23xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V069164
 11. คุณสิทธิ์วโรจน์ ปาลาวัฒร์   เบอร์โทรศัพท์:  080-026-64xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V367139
 12. คุณมนตรี นาคมงคล    เบอร์โทรศัพท์:  092-609-08xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V594341
 13. คุณมงคล หมื่นสวัสดิ์    เบอร์โทรศัพท์:  093-767-74xx รหัสสติ๊กเกอร์: V308949
 14. ว่าที่ ร.ต. อนุชิต แซ่เตี้ย เบอร์โทรศัพท์:  081-536-58xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V494756
 15. คุณวราวุฒิ ทาทอง     เบอร์โทรศัพท์:  094-281-26xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V453147
 16. คุณปิยะ ชาวสวนแตง   เบอร์โทรศัพท์:  089-760-68xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V320095
 17. คุณวิทิต พิชญสถิต    เบอร์โทรศัพท์:  082-509-07xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V258959
 18. คุณบรรจง อินทบุตร   เบอร์โทรศัพท์:  089-769-33xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V255082
 19. คุณชัยชนะ เสาแบน   เบอร์โทรศัพท์:  084-591-94xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V161004
 20. คุณสำอางค์ จรรยาธรรม   เบอร์โทรศัพท์:  089-691-91xx รหัสสติ๊กเกอร์:  V163060

กำหนดระยะเวลาร่วมรายการ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2557

เงื่อนไข:

 1. ชิงรางวัลโทรทัศน์ซัมซุง LED 3D Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 20,900 บาท รวมมูลค่า 418,000 บาท
 2. ชิงรางวัลแพคเกจวีไอพีเดินทางไปประเทศมาเลเซียกับเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท แพคเกจของรางวัล ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์  โรงแรมที่พักและอาหาร รวมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน บัตรวีไอพีผ่านเข้าชมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ เอเชีย ทาเลนท์ คัพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 และพาหนะรับส่งตลอดการเดินทาง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด
 3. โชคดีจะต้อง ก.เดินทางระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2557 หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด ข.มีสัญชาติไทย ค.อายุ 20 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ง.มีหนังสือเดินทาง ที่มีวันหมดอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จ.ไม่มีโรคประจำตัว ฉ.ไม่เคยต้องโทษกักขังหรือจำคุกในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญาใดๆ ช.สามารถเดินทางคนเดียวได้
 4. จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 4 กรกฎาคม, 6 สิงหาคม, 5 กันยายน 2557 ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.shell.co.th วันที่ 8 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม, 10 กันยายน 2557
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-249-0491 พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้ ก.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการต้นฉบับ ข.สติกเกอร์โปรโมชั่นที่มรหัสปรากฏอยู่ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลาทำการ หากพ้นกำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเพื่อสาธารณกุศล
 7. คณะกรรมการตัดสินและสักขีพยาน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัทฯ และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 8. รางวัลแพคเกจเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์พิเศษ ค่าภาษีสนามบิน ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมิได้ระบุไว้ในรายการ
 9. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงินสดเท่านั้น
 12. พนักงานและผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัทฯ และครอบครัว พนักงานบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 14. บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า