Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ระยะเวลาความคุ้มครองในกรรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559

สิทธิประโยชน์: ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 วัน (รายละเอียดของความคุ้มครองตามระบุไว้ในเอกสารด้านล่าง)

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ* ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 สามารถขอรับสิทธิ์การรับประกันภัยอุบัติเหตุ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5413 (จ.-ศ. 08.00-17.00น.) พร้อมระบุรหัสบนป้ายห้อย ที่ได้รับจากศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ หรือร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ
 • สามารถระบุช่วงเวลาขอรับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลา 10 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559 โดยลูกค้าต้องโทรเพื่อขอรับสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ระบุข้างต้น 
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ

 1. เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40 ขนาด 4 ลิตร 
 2. เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 0W-40 ขนาด 6 ลิตร
 3. เชลล์ เฮลิกส์ HX8 5W-40 ขนาด 4 ลิตร
 4. เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล 5W-30 ขนาด 6 ลิตร
 5. เชลล์ เฮลิกส์ HX8 0W-20 ขนาด 3 ลิตร 

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากยานพาหนะที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรุณาแจ้งรายละเอียดยานพาหนะ เช่น ทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขเครื่อง หรือหมายเลขตัวถัง)

ข้อยกเว้น

อุบัติเหตุขณะผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา การแท้งลูก การได้รับเชื้อโรคปรสิตจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ การใช้ยานพาหนะเพื่อประกอบอาชญากรรม การแข่งขันด้วยความเร็ว หรือเพื่อการเช่า การฆ่าตัวตาย

ผลประโยชน์

 1. เสียชีวิต   100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. สูญเสียอวัยวะ สายตา 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ค่ารักษาพยาบาล   10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

Page Tools