Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ* สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยพิมพ์รหัสที่ปรากฏบนสติกเกอร์โปรโมรชั่น หรือป้ายห้อยแจ้งระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างกระป๋อง และส่ง SMS มาที่หมายเลข 4520000 จำกัดสิทธิ์ในการส่ง SMS ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัสโปรโมชั่น ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้

 • เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40 ขนาด 4 ลิตร
 • เชลล์ เฮลิกส์ HX8 5W-40 ขนาด 4 ลิตร
 • เชลล์ เฮลิกส์ HX7 5W-40 ขนาด 4 ลิตร
 • เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า 5W-40 ขนาด 6 ลิตร
 • เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล HX7 10W-30 ขนาด 6 ลิตร

ประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์

“ลุ้นสัมผัสที่สุดของประสบการณ์เฟอร์รารี่กับเชลล์ เฮลิกส์”

รางวัลแพคเกจเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท รวมมูลค่า ของรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท ได้แก่

 1. คุณนุชิต ทิพย์เจริญ เบอร์โทรศัพท์: 081-934-8xxx รหัสบนสติ๊กเกอร์: A036443
 2. คุณกวีวัฒน์ สุขสกุลเบญจมาศ เบอร์โทรศัพท์: 089-627-5xxx รหัสบนสติ๊กเกอร์: A014516

กำหนดระยะเวลาร่วมรายการ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2557

เงื่อนไข

 1. ชิงรางวัลแพคเกจเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยมกับเชลล์ เฮลิกส์ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท รวมมูลค่า ของรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท
 2. แพคเกจของรางวัล ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เบลเยี่ยม โรงแรมที่พักและอาหาร รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน บัตรผ่านเข้าชมการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และพาหนะรับส่งตลอดการเดินทาง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด
 3. ผู้โชคดีจะต้อง ก.เดินทางระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2557 (รวมระยะเวลาโดยสารเครื่องบิน) หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด ข.มีสัญชาติไทย ค.อายุ 20 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ง.มีหนังสือเดินทาง ที่มีวันหมดอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จ.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว ฉ.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างรอคำพิพากษาคดีใดๆ ช.สามารถเดินทางคนเดียวได้
 4. จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.shell.co.th วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 5) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-249-0491 พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้ ก.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการต้นฉบับ ข.สติกเกอร์โปรโมชั่นที่มีรหัสโปรโมชั่นปรากฏอยู่ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 หากพ้นกำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเพื่อสาธารณกุศล
 6. ผู้โชคดีต้องจัดเตรียมเอกสารการเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยมด้วยตนเอง   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของประเทศเบลเยี่ยมปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองของท่าน ถือเป็นเอกสิทธิ์และกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และจะไม่คืนและ/หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งมีค่าอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 7. คณะกรรมการตัดสินและสักขีพยาน ประกอบด้วยผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. รางวัลดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์พิเศษ ค่าภาษีสนามบิน ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมิได้ระบุไว้ในรายการ
 9. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงินสดเท่านั้น 12) พนักงานและผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย  จำกัด  และครอบครัว  พนักงานบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 13. บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Page Tools