Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell Card Online - The quick and simple way to manage your fleet's Fuel Cards online

วิธีการที่ง่ายและรวดเร็วในการบริหารจัดการกับบัตรฟลีทคาร์ดแบบออนไลน์

เชลล์คาร์ดออนไลน์ช่วยท่านบริหารจัดการกับบัตรเติมน้ำมันของธุรกิจท่าน เชลล์คาร์ดออนไลน์นั้นง่ายต่อการใช้งาน เพราะท่านสามารถเข้าเชลล์คาร์ดออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการป้องกันการทุจริต

ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่เราตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติ ด้วยระบบอีเมลล์การแจ้งเตือนของเชลล์คาร์ดออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ โดยการกำหนดวงเงินในการซื้อแต่ละรอบ หรือถ้าบัตรถูกใช้งานผิดเวลาหรือสถานที่เป็นต้น

มองเห็นและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ำมัน

ท่านสามารถตั้งค่ารายงานเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันในแต่ละครั้งและสิ่งผิดปกติได้ โดยใช้เชลล์คาร์ดออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถได้รับข้อมูลทุกอย่างผ่านทางอีเมล์ของท่าน

ใบแจ้งหนี้ออนไลน์ที่มีความปลอดภัย

ใบแจ้งหนี้อิเล็คทรอนิค เชลล์คาร์ดออนไลน์ให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเอกสารใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้เชลล์คาร์ดออนไลน์ยังมีความปลอดภัยมากกว่าด้วย

การบริหารจัดการบัตรที่สมบูรณ์แบบ

เชลล์คาร์ดออนไลน์ให้ท่านบริหารจัดการกับบัญชีค่าใช้จ่ายน้ำมันของท่านได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือยกเลิกบัตร เพิ่มผู้ใช้งานรายใหม่, จัดการกับกลุ่มบัตรของท่าน, เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัตร และอื่นๆ

คุณประโยชน์หลัก
ภาพรวม

คุณประโยชน์หลัก

  • ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปดาห์
  • ตั้งค่ารายงานเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ทุจริต
  • ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันของท่านและช่วยประหยัด
  • ไม่ต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้ – จัดการทั้งหมดได้บนระบบออนไลน์

ลงทะเบียนเชลล์คาร์ดออนไลน์วันนี้

ถ้าท่านเป็นลูกค้าบัตรเติมน้ำมันเชลล์คาร์ดอยู่แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนเชลล์คาร์ดออนไลน์ได้ที่นี่

ไม่ได้เป็นลูกค้าบัตรเติมน้ำมัน

ลูกค้าบัตรเติมน้ำมันเชลล์คาร์ดสามารถใช้บริการเชลล์คาร์ดออนไลน์ได้ แต่ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นลูกค้าบัตรเติมน้ำมันของเรา ท่านสามารถสมัครบนระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้