Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Palivová karta Shell pro firmy - Vyberte si ideální kartu

ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะใหญ่หรือเล็ก มาร่วมเป็นลูกค้านับล้านจากทั่วโลกของเรา ที่ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านบัตรเติมน้ำมันเชลล์ที่มีมานานกว่า 50 ปี

หาบัตรเติมน้ำมันเชลล์คาร์ดของท่าน

ไม่ว่าขนาดธุรกิจของท่านจะเป็นอย่างไร หรือเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ เรามีบัตรสำหรับท่าน เพียงเลือกรูปแบบบัตรที่ถูกต้องและสมัครออนไลน์ได้ง่ายๆ

เครือข่ายและน้ำมันเชื้อเพลิง

เรามีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ท่านจะไม่ห่างไกลจากการบริการของสถานีบริการของเรา

การบริหารจัดการฟลีท

ระดับการให้บริการในการบริหารจัดการของเรา ช่วยให้ท่านสามารถลดขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจท่าน ตรวจสอบการใช้งานของบัตรเติมน้ำมันบนระบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ของท่านด้วย Shell FuelSave Partner