Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

พลังงาน-น้ำ-อาหาร

place Holder

ระบบพลังงาน ระบบน้ำและระบบอาหารของโลกมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในไม่กี่ทศวรรษที่จะมาถึงนี้ ระบบที่สำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้กำลังจะเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะปริมาณความต้องการพลังงาน น้ำและอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้แรงกดดันสูงมากขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทั้งอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อดูแลความซับซ้อนของระบบความเชื่อมโยงต่าง ๆ เหล่านี้
ปัจจุบัน เชลล์ร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงพลังงาน น้ำและอาหารรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่ออหาวิธีรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นเราใช้แนวทางใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตและทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (ภาพ) ในโอมาน เราใช้แปลงต้นอ้อในการบำบัดน้ำเสียจากการปฏิบัติของเรา

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนทางช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ต่อไปในอนาคต เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตและการดำเนินการต่าง ๆ ของเราให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพยายามจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี ค.ศ. 2005 ภายใต้งบประมาณหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ เราจัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะเดียวกัน สำหรับโรงงานใหม่เราออกแบบให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นด้วย พร้อมกันนี้ เรายังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พวกเขาใช้พลังงานน้อยลง

การเข้าถึงพลังงาน

เราลงทุนในโครงการของชุมชน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความรู้และความชำนาญการของเราเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการหาทางเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของชุมชน
 เราได้ร่วมก่อตั้ง "เครือข่ายพันธมิตรเพื่อเตาพลังงานสะอาด"  (Global Alliance for Clean Cookstoves)ระดับโลกขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้เตาปรุงอาหารยุคใหม่ให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ครอบครัวราว 100 ล้านครอบครัวทั่วโลกให้มีเตาปรุงอาหารที่สะอาดภายในปี ค.ศ. 2020

Page Tools

หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เราช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยวิธีการที่รับผิดชอบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
เชลล์เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานกลุ่มแรกที่ตระหนักถึงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เรียกร้องการดำเนินการจากภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานตลอดจนผู้ใช้พลังงาน ให้ลงมือปฏิบัติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเองด้วย