Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

บุคลลากรและองค์กร

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญทางเทคนิคและวิศวกรอยู่กว่า 45,000 คนทั่วโลก ศูนย์กลางเครือข่ายด้านเทคนิคระดับโลกของเราตั้งอยู่ใกล้แหล่งการค้าที่สำคัญและแหล่งผลิตของเรา เพื่อขับเคลื่อนความต้องการด้านนวัตกรรมให้ตอบสนองความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต ที่ศูนย์เทคนิคของเราใน 11 ประเทศทั่วโลก มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประมาณอยู่ 10% ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการที่รับผิดชอบทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ

นักวิทยาศาสตร์ของเรา

ภายในองค์กรระหว่างประเทศของเรา ให้การยกย่องประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ของเราที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นตัวแทนด้านเทคโนโลยีของเชลล์ได้ ผนวกรวมเข้ากับความรู้ด้านวิชาการตลอดจนความชำนาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ พวกเขาเหล่านี้ทำงานร่วมกับประธานฝ่ายเทคโนโลยีในการพัฒนาและนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของเราในปัจจุบันและกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อวางแผนจัดการด้านพลังงานในอนาคต

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ไม่มีทางที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสามารถพัฒนาความต้องการทางนวัตกรรมทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลก โดยเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้น้อยที่สุด เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกันและการชื่นชมความเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมภายนอกที่ช่วยจุดประกายความคิดใหม่ ๆ แบ่งปันความรู้และเร่งพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติการกลางของเรา

ไม่ว่าจะเป็นที่ฮุสตัน เท๊กซัส อเมริกา หรือที่อัมสเตอร์ดัมและริจสวิคในประเทศเนเธอร์แลนด์ และบังกาลอร์ อินเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ จำนวนพนักงานกว่าร้อยคนปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชลล์ ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ในขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ อีก 8 แห่งที่ สหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมันนี นอร์เวย์ จีน โอมาน การตาร์ และสิงค์โปร์นั้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และจัดหาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับหน่วยปฏิบัติงานในภูมิภาคเหล่านี้  ภายในศูนย์ปฏิบัติการกลางของเรานั้น มีการผสมผสานของทีมปฏิบัติงานที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความรวดเร็วใการวางแผนและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น นักธรณีวิทยา วิศวกร และ นักธรณีฟิสิกส์ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการติดต่อแบบสามมิติเสมือนเห็นจริง เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานทั่วโลกให้ดีที่สุด เชลล์ยังเป็นสมาชิกของสมาคมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลบร มองสแตด ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอำนวยความสะดวกเรื่องเทคโนโลยีในการทดสอบการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งต่อไปยังเนื้อหาเรื่องเทคนิคภายในท้องถื่น

การลงทุนในอนาคต

เราใช้เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมหาศาลเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ตลอดห้าปีที่ผ่านมานี้เชลล์เป็นผู้ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนารายใหญ่ที่สุดในกลุ่มของบรืษัทน้ำมันต่างชาติ ในปีค.ศ. 2011 เราใช้เงินจำนวน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเพิ่มผลผลิตและได้พลังงานที่สะอาดมากขี้นและเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

เกมส์คิดเพื่อเปลี่ยน

เกมส์คิดเพื่อเปลี่ยนของเชลล๋นั้นเป็นโปรแกมที่เชิญชวนให้บรรดานักคิดช่วยกันแบ่งปันความคืดเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน ถ้าสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งน่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เราจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อให้ทำการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงได้ ในปีค.ศ. 1996 มีการใช้เงินกับเกมส์คิดเพื่อเปลี่ยนนี้มากกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกว่า 2,000 โครงการและสามารถทำให้โครงการกว่า 200 โครงการนี้ประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งรวมถึงโครงการ Prelude FLNG ที่เป็นโครงการที่ใช้ความเย็นทำให้ก๊าซธรรมชาติแปรสภาพเป็นของเหลวในขณะที่ลอยตัวอยู่ที่กลางทะเล เชลล์เป็นผู้นำบริษัทแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปฏิวัติและพัฒนาวิธีการเข้าถึงหล่งก๊าซธรรมชาติ