Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ช่าง ซ่อม

บริษัทเชลล์และผู้รับเหมาทุกคนที่ทำงานให้เรา และกิจการร่วมทุนซึ่งเชลล์มีผลประโยชน์ควบคุม ต้องจัดการความปลอดภัยตามนโยบายและพันธกิจด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม (HSE) นอกจากนี้ยังรวมถึงเป้าหมายของเราที่จะไม่ทำให้ผู้คนได้รับอันตรายและข้อกำหนดในการใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม  (HSSE) มีขอบเขตการจัดการปัญหา HSSE ที่สำนักงานของเราทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าเราจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีทรัพยากร ทักษะ เครื่องมือ มาตรฐานและขั้นตอนที่สำคัญ เช่น ระบบการจัดการ HSSE มีมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและความซื่อสัตย์ต่อทรัพย์สิน

เป้าหมายที่ระดับศูนย์

เราไม่ยอมรับว่าการเสียชีวิตเป็นผลจากการทำงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เราเชื่อว่าเราสามารถดำเนินงานเพื่อให้ได้อัตราการเสียชีวิตเป็นศูนย์ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นศูนย์ คำว่า "เป้าหมายที่ระดับศูนย์" ที่เรากำหนดในปี 2007 เป็นการยอมรับความเชื่อนี้ เพื่อสนับสนุนการผลักดันเป้าหมายที่ระดับศูนย์ เราได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานของเรา และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีขึ้นเนื่องจากมี่การตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่

ความปลอดภัยของบุคลากร

ความปลอดภัยของบุคลากรหมายถึง บุคลากรของเราปฏิบัติตามกฏและทำงานอย่างปลอดภัย เราทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยนำนโยบายความปลอดภัยที่ง่ายและชัดเจนมากขึ้นมาใช้ปฏิบัติ ซึ่งเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายสำหรับทั้งพนักงานและผู้รับเหมา การเพิ่มความปลอดภัยบนถนนสำหรับรถบรรทุก เนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมักเกิดขึ้นบ่อย

ขั้นตอนความปลอดภัย

ความปลอดภัยของกระบวนการหมายถึง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานของเราได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี ดำเนินงานอย่างปลอดภัยและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เรามีมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการ พร้อมกฎที่บังคับใช้กับบริษัทเชลล์ทุกแห่งเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและบำรุงรักษาการติดตั้งที่ซับซ้อน เช่น โรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานผลิตน้ำมัน เรามีทีมผู้ตรวจสอบอิสระ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของกระบวนการโดยเฉพาะประจำอยู่เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่า เราได้ดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

ความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน

เราปกป้องบุคลากรและโรงงานของเราโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของชุมชนที่เราปฏิบัติงาน ทุกบริษัทที่ควบคุมการดำเนินงานโดยเชลล์ต้องจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้กับทั้งบริษัท ซึ่งรวมถึงหลักการว่าด้วยความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ

การจัดการกับเชื้อเฮชไอวีและโรคเอดส์

เชลล์รับมือกับปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์โดยจัดให้มีกิจกรรมในสถานที่ทำงานและ/หรือในชุมชนในกว่า 60 ประเทศ ร่วมกับคู่ค้าทั่วโลกและในแต่ละประเทศ

Page Tools

Shell's 12 Life Saving Rules