Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเชลล์

กรณีศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิธีการของเราที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) มีผลต่อการเลือกการลงทุน ผลิตภัณฑ์ของเรา และวิธีการปฏิบัติงานของเรา
ผลิตภัณฑ์: เราจัดหาพลังงานที่ทุกคนต้องการ เราช่วยลดผลกระทบโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สะอาดมากขึ้น ก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้สะอาดมากขึ้น เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเชื้อเพลิงที่ช่วยให้ลูกค้าใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการปล่อยมลพิษ
 การปฏิบัติงาน: เราทำงานเพื่อสร้างโครงการและดำเนินงานโรงงานของเราในลักษณะที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจ้างงานพนักงานในท้องถิ่น การใช้ผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น และการกำหนดตัวอย่างที่ดีจากแนวปฏิบัติและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เราจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง ลดการหยุดชะงักของการดำเนินงานในชุมชน ลดการปล่อยมลพิษ และลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ 

บุคลากร: ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะของบุคลากร ช่วยให้เราแข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ และตอบรับความท้าทายด้านพลังงาน เราสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว และผนวกรวมความห่วงใยและใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในการตัดสินใจของเรา สิ่งเหล่านี้ถูกรวมไว้ในหลักการดำเนินธุรกิจของเรามาตั้งแต่ปี 1997

ขอใบอนุญาตขยายงานและดำเนินงาน: รับฟังชุมชนในท้องถิ่นและการชี้แจงความคาดหวังของชุมชน เราลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าของโครงการ ความล้มเหลวในการอนุมัติ หรือการหยุดชะงักของการดำเนินงานที่มีอยู่ของเราลงได้อย่างมาก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยให้เราดึงดูดและรักษาพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจไว้ได้อีกด้วย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: โดยการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราเพื่อผลิตพลังงานที่สะอาด สะดวกและคุ้มค่ามากขึ้น ก่อนบริษัทคู่แข่งของเรา

เพิ่มโอกาส: เทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีสะอาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา ลดต้นทุน หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านมลพิษในปัจจุบันและในอนาคต และสร้างรายได้ใหม่ เช่น การซื้อขายคาร์บอน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รวมเข้าไว้ในมาตรฐาน กระบวนการ การควบคุม และบรรษัทภิบาลของเรา

มาตรฐาน: บริษัทและกิจการร่วมทุนทุกบริษัทภายใต้การควบคุมการบริหารงานของเชลล์ ต้องนำหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม (HSSE)

กระบวนการและแรงจูงใจ: เราพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการตัดสินใจการลงทุน และเมื่อวางแผนโครงการใหม่ที่สำคัญ เช่น การรวมต้นทุนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คาดการณ์ในอนาคต เราทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมก่อนเริ่มทำงานสำคัญ และเราดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนคิดเป็น 20% ของบัตรบันทึกคะแนนของเชลล์ (Shell Scorecard) ที่เราใช้กำหนดโบนัสของพนักงาน

บรรษัทภิบาล: เพื่อประเมินนโยบายและประสิทธิภาพของเรา เรามีคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีหน้าที่บริหารสามท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโรยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร HSSE และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเชลล์ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพและกำหนดลำดับความสำคัญ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเป้าหมาย

โดยการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการก่อนบริษัทคู่แข่ง ซึ่งตอบสนองความต้องการพลังงานที่สะอาด สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย

โดยการนำเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่สะอาดมาใช้ เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา ลดต้นทุน หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านมลพิษในปัจจุบันและในอนาคต และสร้างรายได้ใหม่ (เช่น การซื้อขายคาร์บอน)