Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเชลล์

Photo of a frog

 เราเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานแห่งแรกในปี 1997 ที่รับทราบถึงภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เรียกร้องให้มีการดำเนินการโดยภาครัฐ อุตสาหกรรมและผู้ใช้พลังงาน และดำเนินการด้วยตัวเอง สถานการณ์พลังงานตามการคาดคิดล่าสุดของเราแสดงว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังคงตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นของโลกไปอีกหลายทศวรรษ ซึ่งทำให้การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติมีความสำคัญกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากการกระทำของมนุษย์

วิธีการที่เราดำเนินการ ได้แก่

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเรา
  2. เพิ่มความสามารถในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดับสูง เทคโนโลยีภายใต้ CCS ได้รับการพิสูจน์และเรามีโครงการจำนวนมากเพื่อ "เรียนรู้จากการปฏิบัติ" อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาแหล่งพลังงานที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำอย่างแข็งขัน รวมถึงเพิ่มการจัดส่งก๊าซธรรมชาติและการพัฒนาเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่ง  รวมเชื้อเพลิงชีวภาพ
  5. จัดการความต้องการพลังงานโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาด เช่น การใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงอย่างประหยัดที่ช่วยให้ลูกค้ากิจการค้าปลีกและธุรกิจหลายล้านรายใช้พลังงานลดลงและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
  6. ส่งเสริมภาครัฐอย่างเต็มที่ในการกำหนดกรอบนโยบายสากลที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ: เชลล์ทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์
นอกจากการนำแผนการดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพไปปฏิบัติแล้ว เรายังทำงานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชั้นนำ รวมถึง Wetlands International และ International Union for the Conservation of Nature (IUCN) เพื่อสนับสนุนการวิจัย เช่น การระบุสปีชีส์ที่อยู่ในอันตราย

การป้องกันการหกเปื้อน: การหกเปื้อนของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง ขณะที่การปนเปื้อนของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันได้รับความสนใจจากสาธารณะอย่างมาก แต่เกิดขึ้นน้อยครั้งมาก ในปี 2008 เรือบรรทุกน้ำมันที่เราจัดการบรรทุกสินค้า 40 ล้านตันและไม่มีการหกเปื้อน ในการปฏิบัติงานของเรา เราได้ดำเนินการลดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่หกเปื้อนที่เราสามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเกิดสนิมหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานด้วยการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาโรงงานอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการหกเปื้อนจึงลดลงเกือบ 80% ต่ำกว่าในปี 1998

การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติงานของเรา :เชลล์ทำงานอย่างหนักเพื่อลดการปล่อยมลพิษในท้องถิ่นจากการปฏิบัติงานของเรา เราเข้าร่วมการลงทุนมากมายเพื่อยกระดับโรงงาน ติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้ที่สะอาดมากขึ้น และเทคโนโลยีการดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์

การลดการใช้น้ำ: เทคโนโลยีใหม่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำของเรา เช่น โรงงานเพิร์ล GTL ในกาตาร์ได้รับการออกแบบไม่ให้ใช้น้ำจีดจากพื้นที่แห้งแล้งโดยรอบ โครงการ Schoonebeek ในเนเธอร์แลนด์จะนำน้ำเสียในเมืองกลับมาผลิตไอน้ำ ในโอมาน เราดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกที่ช่วยทำให้น้ำสะอาด 45,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นมาพื้นผิวทุกวันเมื่อกิจการร่วมทุนของเราผลิตน้ำมัน

Page Tools