Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์แปดประการอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าหลักที่เรายึดถือ ทั้งยังส่งเสริมความไว้วางใจ การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมืออาชีพ และความภูมิใจในสิ่งที่เราทำ เราคือหนึ่งในบริษัทระดับโลกแห่งแรกของโลก ที่เปิดเผยและแลกเปลี่ยนความเชื่อของเรา เมื่อเราจัดพิมพ์หลักการดำเนินธุรกิจของเราในปี 1976

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์

ฉันจะตอบสนองอย่างไรหากคู่ค้าธุรกิจเสนอให้ของขวัญแก่ฉัน อะไรคือ "ข้อมูลภายใน" และฉันต้องจัดการอย่างไรกับข้อมูลนั้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ วิธีการทำงานกับผู้อื่น และวิธีการแก้ปัญหาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเชลล์สำหรับระดับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโสของกลุ่ม จัดทำขึ้นเป็นพิเศษตามข้อกำหนดในส่วนที่ 406 ของ Sarbanes Oxley Act และข้อกำหนดการจดทะเบียนบริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ค โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ว่าด้วยการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง

Page Tools