Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

place Holder
place Holder

In This Section

หลักการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บุคลากรของเราคือ ศูนย์กลางการดำเนินกลยุทธ์ของเรา เราเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานของตนเอง

ร้านค้าเล็กๆ ที่เริ่มจำหน่ายวัตถุโบราณ และเปลือกหอยในเวลาต่อมาในกรุงลอนดอนเมื่อ 200 ปีก่อน กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลก

คุณสามารถหาแผนที่และสถานที่ตั้งของบริษัทเชลล์ในประเทศไทย