Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ในธุรกิจต้นน้ำ (Upstream)

ภาพคนงานในแท่นขุดเจาะ

เราให้ความสำคัญกับการเสาะแสวงหาแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของเรา ในการพัฒนาแหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่

เราให้ความสำคัญกับแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นของเหลว (GTL) เพื่อเกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บและจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ธุรกิจพลังงานใหม่ก่อตั้งขึ้น เพื่อการสำรวจและลงทุนในพลังงานคาร์บอนต่ำ

ในส่วนของธุรกิจปลายน้ำ (Downstream)

ภาพชั้นวางผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์

เรามุ่งมั่นในการกลั่นน้ำมันดิบและพัฒนาให้เป็นน้ำมันชนิดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทั่วโลก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศ นอกจากนั้นเรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก เหมืองทรายน้ำมันในประเทศแอฟริกาเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจปลายน้ำของเรา

โครงการและเทคโนโลยี

ภาพหญิงคนหนึ่งในห้องปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ในการส่งต่อโครงการพัฒนาใหม่ๆ งานวิจัย และการพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมและการลดต้นทุนได้ในอนาคต

* หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นผลมาจากการปรับการจัดสรรความรับผิดชอบใหม่ตามที่อธิบายข้างต้น เป็นการปรึกษาหารือกับตัวแทนพนักงานตามความเหมาะสม 

Page Tools

Discover more

Learn about our previous businesses Exploration & Production, Gas & Power, Chemicals, Oil Products and Oil Sands.