Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

kmitl1

ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง
ชื่อทีม INNO-GEN KMITL V1
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Hydrogen

 

แรงบันดาลใจ
พวกเราต้องการเป็นจุดเริ่มต้น ให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจ เรื่องการใช้พลังงานทดแทน การช่วยกันลดโลกร้อนและการประหยัดพลังงานกันมากขึ้นแล้วเราก็เลือกใช้ PEM ซึ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและแปลกใหม่ ไม่สร้างมลภาวะ ไม่มีการปล่อย CO2

 

 

kmitl2

ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร- ลาดกระบัง
ชื่อทีม INNO-GEN KMITL V2
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Plug-In Electricity

 

แรงบันดาลใจ
สำหรับพวกเรา คำว่า “แบตเตอรี่” คือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับคำว่า “น้ำมัน” เพราะในอนาคตใกล้ๆ พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลยิ่งหายาก และราคาสูงพวกเราจึงสนใจจะมาพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถยนต์ โดยใช้แบตเตอรี่ที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานแห่งอนาคต

 

 

kuracing

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อทีม KU Racing
ประเภทรถ  Urban Concept เชื้อเพลิง Hydrogen

 

แรงบันดาลใจ
เราต้องการสร้างรถที่ไม่มีมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาโลกใบนี้อยู่กับเราให้นานที่สุด

ate

ชื่อสถาบัน กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
ชื่อทีม A.T.E.1

ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Unleaded 95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

 

แรงบันดาลใจ
ต้องการยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และวิ่งได้ไกล

 

donmuang_a

ชื่อสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ชื่อทีม  Donmouang Technicallege

ประเภทรถ Phototype เชื้อเพลิง Plug-In Electricity

 

แรงบันดาลใจ
มนุษย์กับเทคโนโลยีจะต้องก้าวไปด้วยกันอย่างแนบแน่นเพราะฉะนั้น เทคโนโลยีและพลังงาน ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีดุลยภาพและยั่งยืน

donmuang_b

ชื่อสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ชื่อทีม Donmouang Technicallege B

ประเภทรถ Phototype เชื้อเพลิง Unleaded 95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

 

แรงบันดาลใจ
มนุษย์กับเทคโนโลยีจะต้องก้าวไปด้วยกันอย่างแนบแน่นเพราะฉะนั้น เทคโนโลยีและพลังงาน ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีดุลยภาพและยั่งยืน

automax1

ชื่อสถาบัน วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง
ชื่อทีม AutoMAX1

ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Unleaded 95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

 

แรงบันดาลใจ
รถที่ประหยัดน้ำมัน จะช่วยลดมลพิษและช่วยให้เรามีน้ำมันใช้ไปนานๆ

automax2


ชื่อสถาบัน วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง
ชื่อทีม AutoMAX2

ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Plug-In Electricity

 

แรงบันดาลใจ
เมื่อน้ำมันราคาแพงขึ้น ทางเลือกใหม่ของคนใช้รถ คือ “รถไฟฟ้า”

dpu

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Ethanol E100

 

แรงบันดาลใจ
ในการออกแบบรถ Eco car ครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความท้าทายทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทางด้านพลังงานทดแทน ซี่งเคยศึกษา ประกอบกับประสบการณ์ทางด้านการแข่งขันรถ Eco car จึงได้ทำการออกแบบและสร้างรถ Ecocar โดยพยายามศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นและคำนึงถึงรูปร่างของตัวรถที่ต้องยึดหลักแอร์โรไดนามิคโดยดูจากหลักการทางอากาศพลศาสตร์ประกอบกับความทุ่มเทของสมาชิกในทีม และด้วย “Facility”ที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีพลังในการประดิษฐ์สิ่งของเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง High order skills ซึ่งอาจจะนำไปสู่ “นวัตกรรม” ใหม่ของโลกอนาคตความท้าทายในด้านพลังงานเชื้อเพลิง เหตุผลที่เลือกใช้ เอธานอล (E100) เพราะเราไม่ได้มองเอธานอล (E100) ว่าเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทนแทนปิโตรเลียมเท่านั้น แต่เอธานอลคือผลผลิตที่ได้จากพืชสีเขียวของชาวเกษตรกรที่เป็นรากหญ้าที่แท้จริงของสัมคมไทย ฉะนั้นหากทำให้ เอธานอลเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้กันอย่างแพร่หลาย นั่นย่อมหมายถึงการอยู่ดีกินดีของชุมชมเกษตรกรและสังคมไทยอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้พวกเราจึงทุ่มเทความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ออกแบบเทคโนโลยีโดยนำเอาเวทีระดับโลกในครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและหาประสบการณ์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

panja1

ชื่อสถาบัน ช่างฝีมือปัญจวิทยา

ชื่อทีม ช่างฝีมือปัญจวิทยา A
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Unleaded 95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

 

แรงบันดาลใจ
ใช้น้ำมันเพียงหยดเศษ ให้เราไปไกลให้มากที่สุด

panja2

ชื่อสถาบัน ช่างฝีมือปัญจวิทยา

ชื่อทีม ช่างฝีมือปัญจวิทยา B

ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Diesel

 

แรงบันดาลใจ
Just My Save

pk_evolution

ชื่อสถาบัน โรงเรียนปากเกร็ด-นนทบุรี
ชื่อทีม P.K. Evolution

ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Hydrogen

 

 

แรงบันดาลใจ
ต้องหาทางเลือกด้านใหม่ที่เป็นธรรมชาติ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน จึงคิดว่า พลังงานจากการใช้ไฮโดรเจน ซึ่งหาได้ง่ายจากโรงงานที่ปล่อยออกมา เพื่อนำพลังงานจากไฮโดรเจน มาผ่าน Fuel Cell ทำให้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า นำมาขับเคลื่อนรถของเราและเราคิดว่าในอนาคตที่ไม่ไกลนัก จะเห็นรถที่วิ่งบนถนน โดยใช้พลังงานจากไฮโดรเจนที่ได้มาจากน้ำ

lpru

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อทีม Khelang Nakhon LPRU
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Unleaded95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)

 

แรงบันดาลใจ
จากการเข้าร่วมการแข่งขันในปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่มีโอกาสได้นำทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับปีนี้ได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัย อีกครั้งที่จะได้นำทีมแข่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการShell eco marathon 2011 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนานำข้อดีต่างๆทั้งการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นรถ Speedone ที่มีความประหยัดเชื้อเพลิงให้มากที่สุด ช่วยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของนักศึกษา ซึ่งเป็นเยาชนที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป

lpru_a

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อทีม Khelang Nakhon LPRU A+
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Solar Cell 

 

แรงบันดาลใจ
เพื่อพิสูจน์องค์ความรู้ของตัวเองโดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของ Shell Eco-marathon Asia ครั้งที่ 2 ด้วยผลงานคือ รถต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่รวมเอาฝีมือและประสบการณ์ในเชิงช่างของนักศึกษาปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ องค์ความรู้เชิงวิจัยด้านพลังงานทดแทนของนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการทำงานเป็นทีมภายใต้การวางแผนการและการประสานงานในเชิงรุกของอาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัย

sakolnakorn

ชื่อสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ชื่อทีม Virgin
ประเภทรถ Prototype เชื้อเพลิง Unleaded95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)
 
แรงบันดาลใจ
ต้องการทำสถิติการประหยัดเชื้อเพลิง และรักษาสิ่งแวดล้อม

phitsanuloke

ชื่อสถาบัน โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก

ชื่อทีม Phitsanuloke
ประเภทรถ Phototype เชื้อเพลิง Unleaded95 ชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine)
 

แรงบันดาลใจ
คิดแบบมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน มุ่งมั้นเด็ดเดี่ยวหากยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ย่อท้อ หรือลดละความพยายาม จงสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

ayuthaya

ชื่อสถาบัน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
ชื่อทีม Ayuthaya
ประเภทรถ Phototype เชื้อเพลิง Solar Cell

 

แรงบันดาลใจ
เกิดจากความรักธรรมชาติ และอยากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม