Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

About Our Website

ค้นหาความช่วยเหลือการดาวน์โหลดข้อมูลหรือขนาดของตัวอักษรและ วิธีการติดต่อกับเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือผลตอบรับ้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ก๊าซธรรมชาติ Corrib หรือมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการก๊าซ Corrib ทางเรายินดีรับฟังจากคุณเสมอ

การให้บริการเข้าถึงบริการ

พบกับคุณลักษณะของเว็บไซต์ของเราซึ่งจะทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีการเรียนรู้วิธีการใช้งานภายในเว็บไซต์

สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์

เราได้จัดทำความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์ขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องสามารถนำเสนอปัญหาและรายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคุณค่าหลักและหลักจริยธรรมการทำงานการของเราที่อาจเกิดขึ้นได้